Principper for overgange 

Overgang fra børnehave til førskolegruppe

 • Personalet fra SFH tager på besøg i Bjørnegrotten.
 • Vi afholder fælles møde om overgangen mellem børnehave og skole / SFH.
 • Der kommer personale fra børnehave med i den første tid.
 • Personalet i BUM opdeler børnene i grupper.
 • Børnehaveklasselederne deltager i forældremøde i BUM i oktober.
 • Såfremt der eksisterer essentiel viden, som er vigtig i forbindelse med overgangen, er det forældrenes ansvar at sikre, at denne viden tilgår Halgård. Dette orienteres forældrene om på efterårsmødet i BUM. 

Overgang fra førskolegruppe til 0. kl.

 • Personalet i førskolegruppen holder møde med børnehaveklasselederne ang. børnene.
 • Førskolegruppen og 0. kl. bytter personale mindst en dag.
 • Pædagogerne, der har førskolegruppen, følger med børnene så de har børnehaveklassebørnene om eftermiddagen.
 • Påsætning af klasselærer besluttes i juni måned, det forgår ved lodtrækning.

Fra 0. klasse til 1. klasse

 • Kommende 1. kl. lærer har et antal timer i klassen. I 2010/2011 var det 8 lektioner.
 • Efter nogle besøg, hvor kommende 1. kl. lærer har lært børnene lidt at kende og kan sætte ansigt på dem, holdes et møde, hvor børnehaveklasselederen fortæller om alle børn.
 • Ca. 14 dage efter skolestart fortæller bh. kl. lederen hele teamet om klassen – specielt om de børn, der på en eller anden måde er noget ”særligt” omkring. I denne overlevering fokuseres der på følgende:
  • Barnets sociale trivsel
  • Barnets faglige formåen
  • Områder, man skal være opmærksom på generelt i familien eller i forhold til barnet.
  • (Hvordan fungerer barnet fysisk, psykisk, socialt, følelsesmæssigt og intellektuelt.)
  • Samarbejdet med forældrene, - er der noget specielt?
  • Er barnet tidligere henvist/udredt ved andre offentlige instanser eller er der forløb i gang på nuværende tidspunkt?
  • Hvad skal der følges op på i.f.t barnet og familien?
  • Arbejdsgange og rutiner der har fungeret godt i klassen. 

Fra 3. klasse til 4. klasse

På Halgård Skole arbejdes der ud fra en todelt struktur, hvor indskolingen udgør klassetrinene 0.-3. klasse, og mellemtrinnet udgør klassetrinene 4.-7. klasse. Efter 3. klasse tilstræbes det, at der foretages et klasselærerskift.

Der skal foregå videreformidling af faglige og sociale erfaringer f.eks. ved deltagelse i teammøde og/eller møde mellem modtagende og afgivende klasselærer.

Overleveringen af klassen bør indeholde:

 • Beskrivelse af den enkelte elev (logbog, notater, elevplan mv.)
 • Vigtige ting om elevens hjemmesituation
 • Alle indgåede aftaler med familie, PPR, eleven mv. (f.eks. handleplaner)
 • Elevernes faglige standpunkt (læseprøver, andre test)

Vedtaget i skolebestyrelsen oktober 2012.