Klassedannelse

Kriterier for dannelse af nye klasser

  • Der tilstræbes en ligelig fordeling i forhold til elevernes ressourcer og udfordringer. Der tages særlige hensyn til sociale, sproglige, motoriske og personlige forudsætninger 
  • Der tages hensyn til kønsfordeling 

Kriterier for placering af nye elever i eksisterende klasser

  • Antal elever i de enkelte klasser - med en skelnen til antal drenge og piger
  • Elevens ressourcer og kompetencer
  • Opmærksomhedsfelter i de enkelte klasser

Kriterier for sammenlægning af klasser/oprettelser af flere klasser på en årgang 

  • Alle klasser splittes op på nye klasser.
  • De afgående kerneteams laver i samarbejde med ledelsen et forslag til fordeling af klasser på årgangen. Kriterier for dannelse af nye klasser tages i betragtning. 
  • Ledelsen beslutter den endelige klassefordeling og melder den ud til forældrene skriftlig. Kerneteams orienterer børnene den samme dag.

Ledelsen tager beslutningen omkring klasseplacering for den enkelte elev.

 

Vedtaget i Skolebestyrelsen marts 2022