Mål- og indholdsbeskrivelse

for SFO’en

0.-4. klasse samt førskole for 5-årige fra 1. maj. 
Der tilbydes desuden en juniorklub fra 4.-7. klasse to aftener i ugen.

 • På Halgård Skole vil vi sikre en tryg opvækst ved at skabe rammer omkring børn med henblik på at udvikle det enkelte individ og fællesskabet. Dette gør vi blandt andet ved at gøre dagen overskuelig ved hjælp af aktivitetsplaner, hvor man kan orientere sig både på skolen samt i hjemmet med mor og/eller far. Gennem aktiviteter er der rig mulighed for at der opstår relationer på kryds og tværs af klasser, årgange og køn. Alle børn og unge skal understøttes og udfordres gennem en tryg opvækst.
 • I SFO’en er der fokus på at skabe udviklende fællesskaber, som tilpasses de enkelte børn eller grupper af børn. Personalegruppen er aktivt deltagende i diverse aktiviteter for at sikre, at der er mulighed for at støtte og guide børnene. De voksne, som er tilknyttet SFO’en, påtager sig ansvaret for at være nysgerrig og opsøgende på den frie leg samt de enkelte børn, som har brug for en hjælpende hånd til at indgå i sociale fællesskaber. Alle børn og unge skal opleve, at de har noget at bidrage med. Vi arbejder ud fra de 3 læringsrum af Basil Bernstein (det voksenstyrede, det voksen støttede, det børne styrede).
 • Opstår der forandringer i et barns hverdag, vil det pædagogiske personale stå til rådighed til at lytte, hjælpe og guide. Alle børn på Halgård Skole skal opleve sammenhæng og helhed i mødet med forandringer.
 • Gennem SFO’ens aktivitetsplan har barnet muligheden for at tage et selvstændigt valg. I aktiviteten er det vigtigt, at den voksne sætter klare rammer og forventninger op, således at barnet har mulighed for at træffe valg, der sker i respekt og overensstemmelse med aktiviteten. Her anvender det pædagogiske personale PALS som værktøj, ift. arbejdet med respekt, ansvar og omsorg.
 • Vi vil i SFO’en have fokus på børnenes trivsel gennem bevægelsesaktiviteter. Der vil hver dag være mulighed for at deltage i en bevægelsesaktivitet, der styrker børnenes udvikling, trivsel og fællesskab. Alle børn på Halgård Skole skal have mulighed for at deltage i forskellige former for leg, udtryk og bevægelse.
 • Vi vil i SFO’en tilbyde forskellige aktiviteter, hvor børnene får mulighed for at arbejde med kunst gennem forskellige udtryksformer.

Skole-SFO

 • Der foregår et stærkt samarbejde i kerneteams bestående af to lærere samt en pædagog, som er knyttet til de enkelte klasser fra 0.-3. klasse. På denne måde sikrer vi os en god kommunikation mellem skole og SFO. Her har vi mulighed for at få kendskab til barnets hverdag og se denne som en helhed. Det giver desuden mulighed for at evaluere på de enkelte børn og børnegrupper og hvor vores fokus skal ligge for at sikre en harmonisk hverdag.
 • Personalegruppen skal have den gensidige respekt for øje og at tale hinanden op.

SFO-hjem

 • Som personalegruppe har vi fokus på, at der skal gives positive og tydelige beskeder. Her skal der desuden tages højde for den gensidige respekt og at tale hinanden op.
 • Hvis der opstår en episode i løbet af dagen, er det vigtigt at vurdere den og evt. tage kontakt til de pågældende forældre.
 • Vi følger i SFO'en de retningslinjer, der beskrives i vores principper for skole-hjem-samarbejdet
 • Der udgives hver uge en aktivitetsplan, som tager udgangspunkt i børnene og børnegrupperne. Denne kan forældrene orientere sig i og snakke med deres børn om.
 • Der er i skoleskemaet afsat tid i løbet af en uge til studietid, hvor der er mulighed for at fordybe sig i lektier og andre opgaver.
 • Hver anden uge er der afsat tid til et årgangsmøde i personalegruppens forberedelsestid, hvor der som udgangspunkt tales om børn med særlige behov samt aktiviteter i SFO-tiden. Her planlægges der blandt andet aktiviteter, som kan understøtte det enkelte barns udvikling. Idéer til disse aktiviteter kan komme af observationer eller samtaler fra diverse kerneteams, personalegrupper m.m.
 • Når der arbejdes med børn med særlige behov, vægtes forældresamarbejdet højt, hvor der kommunikeres efter behov med henblik på at skabe det bedste udviklingsmiljø for det pågældende barn. Dette sker i tæt samarbejde med klassens kerneteam, eksterne vejledere og Halgård Skoles inklusionsteam (Team Trivsel).
 • Halaktiviteter/bevægelsesaktiviteter hvor alle kan være med på deres niveau, sker på daglig basis. Der samarbejdes på nuværende tidspunkt ikke med idrætsforeninger.
 • I SFO’en og de enkelte årgange bliver det drøftet, hvornår det er passende at inddrage børnene og give dem medindflydelse. Dette gør vi blandt andet ved at prioritere børne- og ungemøder, hvor de selv kommer med input til, hvilke aktiviteter de har lyst til at deltage i, hvorefter SFO-personalet planlægger kvalitative aktiviteter ud fra børnenes ønsker.
 • Vores organisering som personale?
 • Pals belønninger
 • Vi har et samarbejde med Børn Universet Mejdal (BUM), hvor der den første måned i førskole, er en pædagog med. Dette for at sikre, at børnene har en tryghed i opstarten.
 • Vi prioriterer overleveringsmøde mellem pædagoger fra BUM, børnehaveklasselederne og de pædagoger, der er tilknyttet gruppen. På disse møder gives informationer om pædagogiske tiltag, der er gjort i forhold til børnegruppen og de enkelte børn.
 • Besøg i BUM
 • Se i øvrigt beskrivelse af overgange
 • Efter endt skoledag, er der “klassens tid”, som bl.a. bruges til at sikre en god overgang mellem skole og SFO og til at drøfte aktiviteter i SFO med børnene.
 • Ved overgang mellem SFO1 og SFO2 følger klassepædagogerne som udgangspunkt med børnene i 2. klasse til 3. klasse, for at give børnene en glidende og tryg en overgang fra SFO1 til SFO2.
 • Vi har et samarbejde med BUM, hvor der den første måned i førskole, er en pædagog med. Dette for at sikre at børnene har en tryghed i opstarten.
 • Vi prioriterer overleveringsmøde mellem pædagoger fra BUM, børnehaveklasselederne og de pædagoger der er tilknyttet gruppen.
 • Vi bestræber os på at arbejde videre med og tilpasse de tiltag, der er blevet sat i værk af børnehaven, for derigennem at skabe genkendelighed og tryghed for det enkelte barn.
 • Vi arbejder med at gøre børnene fortrolige med, hvad det vil sige at være en del af en skole. Dette kan være at deltage i samlinger, at gå ud til frikvarter og komme ind igen, at være eller blive undervisningsparat og at udvise respekt for sine omgivelser.

Mål- og indholdsbeskrivelsen opdateres hvert år inden den 1. august.