Skole-hjem-samarbejdet

Samarbejdet mellem skole og hjem har en stor betydning for børnenes trivsel, læring og fællesskaber. Det vil vi gerne sætte fokus på samt udvikle det gode samarbejde, som vi allerede har. Intentionen er klar. Vi skal ”spille hinanden gode” og gøre alt, hvad vi kan for at vi hver især kan lykkes med opgaven.

Trivsel, læring og fællesskab

Formål

Dette princip for styrkelse af barnets og klassens trivsel skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns, såvel som klassens, faglige og sociale udvikling.

Mål

At styrke barnets og klassens trivsel.

Skolens ansvar

Skolen vil sørge for:

 • At understøtte en åben og positiv dialog mellem skole og hjem.
 • At fastholde en klassekultur, hvor man respekterer hinanden, for den man er og det man kan.
 • At have en anerkendende tilgang til det enkelte barn med udgangspunkt i PALS.
 • At sætte tydelige forventninger til klassen og være opmærksom på, at eleverne oplever medejerskab i beslutningerne.
 • At formidle skolens værdisæt og understrege, at en god klasse-kultur også er forældrenes ansvar.
 • Arbejde med konflikthåndtering, forebyggende og opfølgende trivselsarbejde.
 • Skabe tydelige arbejdsgange ifht. hvordan konflikter og problemer i klassefællesskabet løses.
 • Herunder kontinuerligt dele informationer Kerneteam, SFO-pædagoger og Juniorklubpædagoger imellem.

Forældrenes ansvar

Forældrene vil sørge for:

 • At deltage i en åben og positiv dialog mellem skole og hjem.
 • At lære børnene vigtigheden i, at have respekt og empati for andre.
 • At forældre er opmærksomme på at de kan tale et barn eller en familie ud af fællesskabet og selvfølgelig også omvendt.
 • At lære sit barn, at alle i klassen er en værdifuld del af fællesskabet og betone vigtigheden af, at vi taler pænt til og om hinanden.
 • At acceptere forskellighed og være åben for forandring.
 • At tale respektfuldt og loyalt om skolens ansatte, barnets klassekammerater og om andre forældre.
 • At bakke op om og have tiltro til skolens trivselsarbejde.
 • At tage del i og ansvar for klassens trivsel, samhørighed og fællesskab.
  Støtte op om klassearrangementer og evt. legegrupper.
 • At tage kontakt til hinanden og tale sammen om konflikter og problemer børnene imellem.
 • At informere kerneteam, hvis der er vedvarende konflikter eller problemer i børnenes fælles fritids-og idrætsliv.
 • At tage ansvaret for, at nye børn i klassen (og deres forældre) hjælpes til, at blive en del af fællesskabet.

Formål

Princip for PALS (Positiv Adfærd i Læring og Samspil) skal fremme værdien af PALS med formål at opretholde et støttende læringsmiljø.

Mål

 • At fremme den positive adfærd hos eleven.
 • At skabe kompetencer til at forebygge og afhjælpe adfærdsproblemer.
 • At fremme brugen af regler og adfærd i skolen såvel som hjemmet.
 • At skabe et bedre læringsmiljø og trivsel for elever og ansatte gennem fælles værdier og normer.
 • At sikre et fælles ansvar for problemløsning af vanskelige situationer.

Skolens ansvar

Skolen vil sørge for:

 • At kommunikere grundprincipperne og tankerne bag PALS til forældrene
 • At informere forældrene om, hvad PALS indebærer, herunder forældrerådgivning.
 • At synliggørelsen holdes ved lige vha. opdatering/fornyelse af plakater, plancher mv.
 • Vedligeholde PALS.
 • En løbende udvikling og tilpasning af PALS på skolen.

Forældrenes ansvar

Forældrene vil sørge for:

 • Forståelse for hvilken værdi PALS har for skolens elever og ansatte.
 • PALS italesættes positivt.
 • Opbakning hjemmefra.

Formål

Dette princip for styrkelse af forældresammenholdet skal danne grobund for et tæt forældresamarbejde og gavne både skole, børn og forældre i kraft af den forventelige positive synergieffekt.

Mål

At styrke sammenholdet imellem forældre til børn på Halgård Skole.

Skolens ansvar

Skolen vil sørge for:

 • At der etableres forældreråd i klasserne på alle årgange.
 • Kommunikation omkring vigtigheden af et godt forældresamarbejde og forældrerådets arbejde.
 • Entydig beskrivelse af roller og ansvar for forældreråd.
 • Opdatering af mappe til forældrerådet, inkl. erfaringer og gode råd fra tidligere forældreråd.

Forældrenes ansvar

Forældrene vil sørge for:

 • Deltage aktivt i forældrerådet – alle forældre har et ansvar, og rollen som repræsentant i forældrerådet går på skift blandt klassens forældre.
 • Tilføje idéer og erfaringer i forældrerådets mappe på Aula.
 • Bakke op om skolens og forældrerådets arrangementer.
 • Udvise interesse i at opnå kendskab til de børn eget barn går i klasse med.
 • Arrangere legeaftaler på tværs.

Forældrerådet vil

 • I koordination med skolebestyrelsens forældrevalgte tage aktiv del i udvikling af klassens fællesskab, med formål at skabe en sund klassekultur.
 • Tage initiativ til at byde nye forældre og børn velkomne i klassen.
 • Sikre deltagelse af minimum to forældre til skolens årlige temaarrangementer.

Formål

Dette princip for roller og ansvar mellem forældre og skole, skal sikre en tydelig fordeling af hvilke områder skolen står til ansvar for og hvilke områder forældrene er ansvarlige for.

Mål

At forældrene ved hvad de kan forvente fra skolen, og omvendt, at skolen ved hvad de kan forvente fra forældrene.

Skolens ansvar

 • Tydeliggøre skolens værdier og forventninger.
 • Skolen har det faglige ansvar.
 • Afholde informative forældremøder og samtaler.
 • Tydelig, relevant og rettidig kommunikation/information fra skolen.

Forældrenes ansvar

Forældrene vil sørge for:

 • At opdrage børnene, så de er klar til at modtage undervisning.
 • At opdrage børnene til at tage ansvar for fællesskabet.
 • At børnene følger en voksens besked.
 • Børnene møder udhvilede og velforberedte op og medbringer basalt skoleudstyr og en god madpakke.
 • Bakker op om skolen og de beslutninger der træffes.
 • Tydelig, positiv og rettidig kommunikation/information fra hjemmet.

Formål

Princippet for skole/hjem-samarbejdet skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige udvikling samt udviklingen af klassen som en social enhed.

Mål

At højne undervisningens kvalitet.

Skolens ansvar

Skolen vil sørge for:

 • At sikre optimale rammer og ro for et godt læringsmiljø.
 • At der er gode læremidler og IT-redskaber til rådighed.
 • Løbende pædagogisk udvikling.
 • At afsætte tid og ressourcer til forberedelse, relevant eftereller videreuddannelse og vidensdeling.
 • At sikre og videreudvikle organisering af Kerneteams som medvirker til fælles ansvar ift. den enkelte klasse.
 • At sikre et højt informationsniveau om det faglige indhold og den enkelte elevs udbytte heraf.
 • At styrke og udvikle alle elever uanset niveau.
 • At tilstræbe fornyelse og variation i undervisningen.

Forældrenes ansvar

Forældrene vil sørge for at:

 • eleverne møder undervisningsparate på Halgård; veludhvilede, sunde madpakker, kommer til tiden, idrætstaske, penalhus, materialer m.v.
 • være loyal overfor og bakke op om skolen og gøre det synligt for eleverne.
 • være engageret i børnenes skolegang, herunder bl.a. prioritere den daglige læsning og være opdateret via Aula.
 • udvise accept af og forståelse for fravær ifm. efter- eller videreuddannelse.
 • lære barnet nødvendigheden af en hensynsfuld klasserumskultur.

Formål

Princip for arbejds- og funktionsvilkår for skolens ansatte skal fremme kvaliteten af elevens skolegang ved, at sikre trivsel blandt lærer og pædagoger.

Mål

 • At skabe gode og relevante arbejds- og funktionsvilkår for de ansatte.
 • De ansatte kan fokusere på at højne det faglige niveau i undervisningen.
 • De ansatte kan anvende den rådige tid effektivt.

Skolens ansvar

Skolen vil sørge for:

 • Tid til en ordentlig forberedelse samt gode fysiske rammer til forberedelse f.eks. mere afskærmede pladser og ro til at samle tankerne for såvel pædagoger som lærere.
 • Tydelig ledelse med opbakning til medarbejdere i svære situationer.
 • Mulighed for at ”flexe” i forberedelsestiden.
 • Højt informationsniveau samt løbende forventningsafstemning - personale, forældre og ledelse imellem.
 • Social trivsel blandt medarbejdere.

Forældrenes ansvar

Forældrene vil sørge for:

 • Vise tillid til lærere og pædagoger.
 • En konstruktiv dialog med de ansatte og skolen.
 • Positiv omtale af de ansatte og skolen.
 • De ansatte informeres, når der sker forandringer i familien.
 • Børnene sendes hjemmefra i god tid, så de møder til tiden.
 • Børnene møder veloplagt med en sund og nærende madpakke.
 • Børnene møder velforberedte. F.eks. medbringer idrætstøj og har lavet lektier.
 • At prioritere at aflevere børn på en ordentlig måde.
 • Ferietilmeldinger og -tilstedeværelse til SFO overholdes.

Formål

Dette princip for kommunikation mellem skole og hjem vil skabe vilkår, der bidrager til at skolen og forældrene i samarbejde kan tage ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling samt udviklingen af klassen som en social enhed.

Mål

 • Kommunikation mellem skole og hjem skal være effektiv, positiv, tydelig og imødekommende.
 • Digitale informationer på hjemmesiden og Aula skal være let tilgængelige, så forældre løbende kan holde sig orienteret.
 • Skolen og hjemmet har fælles forventninger og kendskab til procedure for henvendelser, som kan bidrage til løsning af svære situationer.

Skolens ansvar

Skolen vil sørge for:

 • En proaktiv og konstruktiv kommunikation til hjemmet under såvel møder som på mail og gennem telefonsamtaler.
 • At forældrene inddrages i beslutninger, som vil påvirke eleven såvel på skolen som i hjemmet. F.eks. beslutninger vedr. brug af medbragt elektronik i løbet af skoledagen.
 • Digital kommunikation til hjemmet vedr. eleven og klassen, sker via Aula (ikke Facebook e.l.).
 • Generelle informationer vedr. skolen kan findes på hjemmesiden.
 • Nyheder på Aula forsiden prioriteres således:
  • Aktiviteter og ændringer i skoleskema.
  • Tilbud for børnene.
  • Nye bøger og kommunale informationer.
 • At der er så vidt muligt er adgang til alle informationer, uanset om man anvender en tablet, PC eller mobiltelefon e.l.

Forældrenes ansvar

Forældrene vil sørge for:

 • Løbende (minimum hver 3. dag) holde sig orienteret på Aula med formål, at modtage relevant information.
 • Når man har behov, ikke tøve med at, kontakte og informere lærer eller kerneteams.
 • Vurdere hvordan det er mest formålstjenesteligt at kommunikere, herunder f.eks. om man skal skrive på Aula eller tage direkte kontakt til en lærer.
 • Være åben omkring sit barn funktionsvilkår, herunder hvis barnet har specielle behov.
 • Forsøge at kontakt til andre forældre i svære situationer mellem to elever, med formål at forhindre en evt. konflikt.
 • Forsøge at forventningsafstemme hvordan man bedst kommunikere forældre imellem, ved f.eks. brug af PALS principper e.l.
 • Være ærlige og konstruktive overfor skolens ansatte, uanset emnets karakter.

I kommunikationen er følgende retningslinjer gældende

Mail via Aula anvendes til: Orienteringer, invitationer, mødeindkaldelser

Telefonsamtaler anvendes til: Mindre drøftelser omkring udfordringer/bekymringer vedrørende det enkelte barn eller skolen

Møder anvendes til: Udfordringer/bekymringer omkring det enkelte barn eller skolen

Skole-hjem samtaler og forældremøder

Hvert skoleår indkalder kerneteamet til forældremøder i hver klasse. Forældremøderne afvikles primært i august og september. Det forventes, at alle hjem er repræsenteret til forældremøderne. Ved forældremøderne drøftes forhold omkring klassens faglige udvikling, trivsel og fællesskab. Der er valg til forældrerådet ved mødet.

I hvert skoleår indkaldes til forældresamtaler med kerneteamet. Samtalerne afvikles i videst muligt omfang indenfor personalets normale arbejdstid. Ved samtalerne drøftes forhold omkring den enkelte elevs læring og trivsel.
Der kan efterfølgende indkaldes til behovssamtaler.

Formålet med dette afsnit er, at forventningsafstemme hvad der sker når forældre henvender sig til skolens ansatte eller et bestyrelsesmedlem med en problemstilling, der vedrører personalet eller andre med tilknytning til Halgård Skole.

For det første er det en god etik hvis modtageren af henvendelsen, spørger ind til hvad der er foretaget for, at afklare problemstillingen.

Det understreges, at skolebestyrelsen har ansvar for skolens principper, mens skoleledelsen har ansvar for den daglige drift samt elev- og personalesager.

Herunder eksempelvise proceduretrin, som viser hvad der er hensigtsmæssigt at gøre:

 1. Har der været direkte kontakt til de involverede? Hvis ikke bør dette foreslås.
  F.eks.: En forælder henvender sig til et bestyrelsesmedlem angående en episode, hvor en lærer har optrådt på en for denne forældre uforstående måde.
  En god måde, at løse denne problemstilling er, at denne forældre henvender sig direkte til pågældende lærer- og får en forklaring – måske afklaring her.
 2. Har der været direkte kontakt til de involverede, og dette ikke har givet en afklaring, henvises til skolens ledelse, som er ansat til at løse disse opgaver.
  Skoleledelsen vil så afklare problemstilling, og ofte orientere skolebestyrelsen hvis sagen indeholder noget principielt.
 3. Har der været direkte kontakt til de involverede og skoleledelsen uden at problemstillingen er afklaret er det hensigtsmæssigt hvis det kontaktede skolebestyrelsesmedlem påtager sig at henvende sig til skoleledelsen. Her vil oftest kunne ske en afklaring.
  Skoleledelsen vil så informere omkring baggrunden for konklusioner m.v..
 4. Hvis intet af ovenstående har afklaret situationen har forældrene mulighed for at henvende sig til skolechefen, der kan afklare det videre forløb.