Referat 12. april 2021

Virtuelt møde den 12. april kl. 19.00-21.00.

Referat

Uheldig situation på Teams

På skolen har vi haft en ubehagelig situation - et møde på Teams i 7. klasse fik ”ubudne gæster”. Sagen er meldt til politiet, da der blev vist et pornografisk billede i dette Teams-møde. Fire elever var stadig til stede i mødet, da billedet blev vist. Læreren forsøgte gentagende at få den ”ubudne” gæst til at forlade mødet - uden held. Slutteligt blev alle elever bedt om at forlade mødet.

Forældre til de fire elever blev underrettet - og hele klassen er efterfølgende blevet orienteret om sagen.

Klasssen har nu skiftet adgangskoder på deres skole-pc - og alle er blevet opfordret til at skifte hjemme, hvis de har brugt deres hjemmecomputer til skoleadgang.

Planlægning af næste skoleår

Teams-sammensætning er på plads.
Der er lavet en køreplan for planlægningen.

Skoleplan

Noget nyt fra i år. Vi har fået en skabelon fra forvaltningen, hvor vi bl.a. skal beskrive vores fokusområder og forventninger i forhold til det komme. Det skal ske i forhold til kommunens børne- og ungepolitik, formelle lovkrav fra UVM, skolens værdier og principer. Det er en plan for, hvordan vi vil bruge lærernes tid i det kommende skoleår.

Skoleplanen skal være færdig i løbet af to uger. Den skal gennemgåes på næste lærermøde.

Medarbejdere

Vi er de medarbejdere, vi skal være. Vi håber på ro i forhold til medarbejderstaben.

Førskole

Morten, Anja og John er de pædagogger, der skal være i førskolen. Anne-Julie, Jonas og Chris skal være med som pædagogmedhjælpere.

Der har været et større møde med alle involverede i førskolen. BUM lavede en fin overlevering og begrundelse for holddannelsen. Holddannelsen bliver lidt differentieret : 25, 23,. 23. Sandsynligvis vil der komme endnu enkelte elever til grupperne.

Der er lavet aftale med Joakim om, at han bliver ansat til at være i 2. c i stedet for Anja.

Pizza-møde er erstattes af et arrangement den 22. april - med entre i bh. Kl. - fællesrum og førskole-lokalet.

Digital bog (Bookcreator) laves og sendes ud til nye børns forældre inden start i førskolen.

Elevplaner

Elevplaner er lagt ud til lokal beslutning. Der skal ikke laves elevplaner i år, men hvert Kerneteam er ansvarlig for at følge op på hængepartier - og lægge det i sikre filer på Aula.

Hvor er vi - og hvor er vi på vej hen?

Vi arbejder videre med at udvikle nye elevplaner i næste skoleår - der vil blive set på sammenhæng med MeeBook.  

Vi skal lave nationale trivselsmålinger - og test.

Udmøntning af midler

Der er blevet tildelt skoler midler, der skal styrke fagligheden og trivslen.

Der er tildelt 3000,- til elevrådet på Halgård Skole møntet på understøttelse af tiltag, der kan bidrage til elevrnes trivsel.

Øvrige midler ( 62000,- ) er til falig løft på 7. årgang. Vi er nu i gang med at planlæge, hvordan det skal ske på Halgård Skole. 

Makerspace

Makerspace - teknologisk værksted. Vi  har meldt os som intereserede - vi vil gerne være med. Det naturvidenskabelig og teknologiske vil vi gerne løfte. I løbet af det næste år skal nogle medarbejdere uddannes - og på sigt kan det blive alle medarejderere, som skal uddannes.

Indeklima i B-huset

Påbud om inden oktober at undersøges CO2 niveauet i B-huset

Trafiksituationen omkring skolen

Møde med Anette Vognmand ang. trafik omkring skolen - i fredags. Teknik og miljø vil se på det og tegne - uden at tænke økonomi.

Afskedsreception

Per Viborg havde sidste arbjedsdag og reception i fredags.

Mejdalbladet

Bladet vil gerne høre om hverdagen på skolen i Corona-tiden. Det er også ønskelig med noget om før-skole-børnene.

Skolen prøver at komme ønskerne i møde.

Mål og indholdsbeskrivelse SFO/JNI

SFOen har nu et stykke arbejde på plads, som skal fremlægges bestyrelsen, men da Jørgen er på ferie pt udsættes punktet til næste møde.

Opsamling på tiden siden vinterferien.

Generelt er der stor tilfredshed med hverdagen  - med restriktioner. Børnene er dygtige til at være i skole  med flg. krav:

  • Krav om hyppig håndvask
  • Indskrænket bevægefrihed
  • Klassen som det sociale rum
  • Pauser på særlige områder (zoner) - skift hver uge
  • Få voksne i klasserne

SFO´ en følger også ovennævntte restriktioner.

De to uger med udeskole fungerede tilfredsstillende. Naturskolen Skovlund og Tvis Mølle Naturlaboratorium var meget velegnet til udeskolen.

Siden påske har vi nu 5 . - 7. klassserne tilbage på skift hver anden uge. Indtil nu er det gået fint.

Testningen er i gang - med samtykke fra forældrene - foregår kvik-testen i et omklædningslokale i Halgård hallen.

Børne- og Familieudvalget har på udvalgsmødet d. 26. marts 2021 besluttet at sende forslaget til Ny tildelingsmodel for det specialiserede område i folkeskolerne i høring. Høringen er ved skolebestyrelserne, Handicaprådet samt Fælles-MED.

Høringen handler om, at flere og flere børn visiteres til et specialseret tilbud. Det betyder færre penge til det normale område.

I modsætning til tidligere tildelingsmodel - er der nu et forslag, som bygger på, at skolerne bl.a. skal medfinanciere visitation af børn i det specialiserede tilbud.
HH og MK laver et udkast til et høringssvar, som sendes rundt til skolebestyrelsen.

HH fremlægger budget. Det fremgår, at der er nogle midler til forbedring af forskellige områder - bl.a. udskiftning af projektorer, som er slidte og ustabile i brug.

En drøftelse af selve punktet samt bestyrelsens håndtering af disse.

Det er ønskeligt, at forældrene henvender sig både til repræsentanterne i skolebestyrelsden - og også direkte på skolen, hvis der er ting, de er spørgende overfor.

Der er gjort opmærksom på forældremøder, at skolebestyrelsesrep. kan kontaktes, så det er måske grunden til, at forældre kontakter dem - og ikke ringer direkte til kontoret.

Episode i 5.c: I dag begyndte en elev at optage undervisningen - tog billeder og sendte snaps til hinanden.

Kan man blive endnu mere synlige overfor eleverne, hvad man må, og hvad man ikke må i den virtuelle undervisning.

Referent MK