Referat 22. januar 2020

22. januar kl. 19.00-21.00. Afbud: Klaus, Jørgen.
Jesper deltog i stedet for Sussie som personalerepræsentant

Referat

a) Nyt fra skolen

Økonomi – budgettet bliver gennemgået på næste møde.

Personale – orientering om ansattes tilbagevenden efter sygdom. 

Nyt unilogin – fra uge 8 får alle ansatte og elever et nyt unilogin af sikkerhedsmæssige årsager. Der vil bl.a. indføres to-faktor-login ved testning

Ny hjemmeside – Rikke er ansvarlig for at opdatere. Den bliver opdateret løbende. 

National trivselsmåling – gennemføres i alle klasser i den kommende tid.

Lærerkommissionens anbefalinger – der er ikke nogen overenskomst på lærerområdet. En kommission forhandler nu om bl.a. tilstedeværelse, samarbejde og udvikling, procedure for modtagelse af nyuddannede, inddragelse af TR i fordeling af arbejdsopgaver, fordeling af undervisning og forberedelse, forventning til ansattes udvikling m.m. Der lægges op til at oprette et rejsehold, som kan rekvireres ved ansattes utilfredshed med fordeling af arbejdsopgaver.

Ny tildelingsmodel for SFO i 2021 – der er vedtaget nogle principper, som nu danner grundlag for nye beregninger. Den nye model bliver gældende fra 2021. 

Eventuelle prisstigninger for skolerejse – drøftes principielt på næste bestyrelsesmøde. Skal prisen kunne stige – eller skal aktiviteterne reduceres?

Henvendelse om deltagelse i Rynkebyløb.

b) Nyt fra elevrådet

Da boden er brændt, er der ingen salg i øjeblikket. Elevrådet inddrages i idéudvikling forud for at genetablere boden. De tænker med på indretningen af en ny bod.
Idé: Kan man finde et midlertidigt salgsalternativ til boden?

c) Forældrehenvendelser

En forældre har henvendt sig ang. at mobiltelefon i de yngste klasser –forespørgslen kommer fra 3. årgang.
Den generelle holdning bakker de eksisterende principper op. Det betyder, at børn kan medbringe mobiltelefonen fra 4. klasse.

Skolebestyrelsen afgiver følgende høringssvar:
På trods af den forholdsvis lave økonomiske tildeling, 
Glæder det bestyrelsen, at det på mange områder går godt i Holstebro Kommune.

Gennemgang af ændringer v. Peter
Gennemgang af bekendtgørelsen og registreringsvejledning.
En særlig opmærksomhed på, at børns fravær fra skole skal begrundes fra forældrene over for skolen.

Pr. d.d. er der indskrevet 75 børn. Bestyrelsen beslutter at oprette tre børnehaveklasser næste skoleår.

Elevrådets bod er brændt nytårsaften. Vi drøfter den kommende proces og status.
Det er hensigten, at boden skal genopbygges. 
Det er blevet opklaret, hvem der har brændt boden af. Der bliver rejst anklage imod de skyldige.

Ref. Minna Kristensen.