Referat 12. august 2021

Afbud fra Klaus, elevrådsform.

Referat

Præsentationsrunde af alle skolebestyrelsesmedlemmer.  To nye medarbejderrepræ.:
Malene Boris og Sissel Andersen

Der skal være skolebestyrelsesvalg i dette skoleår. På næste møde ser vi på en tidsplan.

Vi ændrer mødetid til 17.00 – 19.00 og serverer noget mad. Der er enighed om, at det godt kan starte i år.

Nedenstående mødeplan er nu opdateret.

1. Nyt fra skolen

Fremvisning af håndværk og design og præsentation af de nye tavler.

En god start med færre restriktioner. Vi valgte en velkomst udendørs – det er vi glade for, da det ville være meget trangt inde.

Bh. klasserne var inde i hallen ved velkomsten – p.g.a regn.

Vi har i år ikke modtaget nye ansatte – der har været ro omkring skolestarten.

Amalie – barselsvikar for Nanna – skal på barsel. Det er fra 1. oktober og ca. et halvt år. Der er udfærdiget et stillingsopslag.

Regler for nær kontakt er blevet ændret, og der skal nu ikke sendes hele klasser hjem, hvis blot en enkelt er smittet.

Poderne er startet igen og fortsætter nogle uger tirsdag og torsdag. Børn over 12 bliver tilbudt testning. Vaccinerede anbefales en test hver uge.

Temauger og fagdage har vi valgt at slutte kl. 13.30. På den måde opfylder vi forventninger om reduktion af undervisningstid.

I år har vi ekstra fokus på elevrådet. Luise har fået en ugentlig time til elevrådsarbejdet.

Vi har oprettet fagforum, hvor alle deltager i to fagfora. I år bliver det: dansk, matematik, N/T, sprog, historie billedkunst. 0. klasserne har fokus på ”Leg på streg”. Der afholdes tre møder i hvert fagforum.

Vi har valgt i år, at lærermøder bliver skiftevis med trinmøder, hvor der bliver mulighed for at være mere specifikke omkring årgangene….

HH har særlig fokus på mellemtrinnet.
MK har særligt fokus på indskolingen.

2. Nyt fra SFO

To nye ansatte – Henrik på 2.å rgang, Mette på 3. årgang. De er begge kommet godt i gang.

”Aula komme og gå” er startet med visse funktionsproblemer.

Forældre er velkomne til at komme ind på skolen. Om morgenen skal det være i garderoben – om eftermiddagen kan forældre komme ind.

Forældrene har overholdt ferietilmeldinger – det er meget fornemt. Stor ros for opmærksomheden på at tilmelde børnene præcis de dage/uger, de holder ferie.

Mejdalbladet

Deadline den 19. august…..

Datoerne er planlagt - bestyrelsesmedlemmerne fordeler sig d.d. og tager kontakt til det team, der skal holde mødet.
Powerpoint fra skolebestyrelsen sendes til alle lærere, som opfordres til at have den klar på forældremødet.

Rasmus renskriver skemaet for fordeling af skolebestyrelsens medlemmerne i diverse klasser.

Vi har sat et frikvartersforsøg i gang de næste 10 uger:

En ny opdeling i 7 zoner, hvor årgangene er sammen, kører i 10 uger. Gårdvagterne er lærere fra de konkrete årgange.

Der meldes meget positivt tilbage fra lærerne efter den første uge.

Udviklingsarbejdet har været i gang over længere tid. Det færdige arbejde sendes ud til alle i skolebestyrelsen på Aula.

Det, der er lavet nu, er den del, der skal lægges på nettet. Skolebestyrelsen skal nu godkende det - giv kommentarer på det til Jørgen.

Punktet sættes på næste møde.

Hvordan udfordrer vi de dygtige elever både overordnet og lokalt:

Rikke Christensen – Clever Consulting laver oplæg på to timer om ”højtbegavede børn” og deres udvikling fredag den 10. september kl. 16.00 – 18.00. Tilmelding senest fredag den 20.august.

En forælder har henvendt sig ang. voldsomme hændelser på legepladsen – det er nu opklaret. En af de ældre drenge, der var involveret har været på skolen for at undskylde.

Høringsmøde på Knudsens den 26. august ang. udbygningen af Halgård. Der opfordres til at deltage i mødet og gøre opmærksom på, at skolen skal tænkes ind i tide. Der er brug for at udbygge ved Halgård Skole. Bestyrelsen vil gerne bringe overbygningen i spil. Alle opfordres i høringsmødet.

Hvad med uønsket aktivitet på skoleområdet i ferien? Der har været ro på skoleområdet i ferien.

MK august 2021
Referent MK