Referat 9. september 2020

Video: Louise. Afbud: Rikke, Line, Magnus og Klaus.

Referat

a) Nyt fra skolen

I skolebestyrelsen arbejder vi videre med denne dagsordenform. Der sættes tid på, og der skrives en kort præsentation af, hvad emnet handler om.

O orientering, D drøftelse, B beslutning

Henriette og Rasmus laver dagsorden sammen.

Videoen lægges på Aula – hellere på Aula end på FB – måske begge steder.

Corona:
I skolen tages de nødvendige forbehold – alle møder samtidig nu – dog mødes ind gennem seks indgange.

Udviklende fællesskaber:
Malene Iversen er ansat fra den 1. oktober. Hendes arbejder bliver delt mellem klasseundervisning og arbejde med nye, aktuelle tiltag i det forebyggende trivselsarbejde på femte årgang – det er ny og spændende og betragtes som et projekt, som følges, evalueres og udvikles.

Personalesituationen:
En lærer og en pædagog har fået nyt job. 

Der søges en ny pædagog (fastansat) og en tidsbegrænset pædagog (indtil sommerferien) - ansættelsessamtaler i uge 39.

Anne-Mette sidder med ved ansættelsessamtalerne som repræsentant fra skolebestyrelsen.

b) Nyt fra SFO/JNI

Udviklingsarbejdet i SFO er genoptaget – styregruppen holder møde i næste uge.

Der har været en del udmeldelser gennem Corona-tiden. En del børn går nu hjem lige efter skole.

c) Nyt fra elevrådet.

Det første møde er afholdt.

Der skal afholdes et kursus – i år bliver det på skolen i 3. og 4.lektion i morgen den 10. september.

d) Mejdalbladet

Intet nyt.

Principperne gennemgås på dette og næste møde – evalueres og rettes til.

Rasmus og Brian ser på Folderen: Principper for skole-Hjem-samarbejde – og vurderer muligheden for at lave en ”Pixi”-udgave.

Punktet udsættes.

Henriette fremlagde et første udkast til budget og forventet regnskab.

Cykeltrafikken – elevrådet involveres i processen med at udarbejde gode regler for sikker cykeltrafik. Sammen med den gruppe, som ser på parkering m.m. ses også på cykeltrafik.

Samtale om indhold i forældremøder – når f.eks. en klasse har store udfordringer, er det vigtigt, at forældrene informeres og inddrages. Der ønskes ærlighed omkring de udfordringer, der måtte være.

Referent: MK