Referat 4. maj 2021

Virtuelt møde den 4. maj. Afbud fra Tina Thorup.

Referat

1. Nyt fra skolen

De sidste dage har vi været ramt af Cororna. 45 børn i førskolen kunne ikke møde ind, da en pæd medhjælper i BUM var smittet - og børnene er nær kontakt. De tre ansatte fra BUM kunne heller ikke møde ind mandag.

Vi har sendt nogle stykker hjem , da en fodboldtræner er smittet og børnene var sammen med ham til kamp.

To klasser er i dag sendt hjem - to elever er smittet. 7 lærere er også sendt hjem. Pga.den aktuelle situation, bliver den fulde åbning for 5-7. klasse først mandag. Så har vi et overblik over smitten og har forhåbentlig alle vores lærere tilbage.

Vi har stadig områdeopdelt pause - klassevis.

Det er en udfordring, at yngre børn skal møde efter, at forældrene skal møde på arbejde.

Der er mulighed for, at man kan kontakte teamet for evt. at aftale en løsning.

Skoleårets planlægning

Skoleplanen er fremlagt for lærerne - og planlægningen af det nye skoleår er i gang.

Der er tildelt covid-midler til 7- klasserne. Der er givet 62000 ind til sommerferien

Elevrådet har fået tildelt 3000,- til trivsel i 5. - 7. kl. Der er indkøbt bolde og andre ting, som kan være til gavn og glæde i klasserne. Elevrådsrep. Opfordres til at bruge et par lektioner på at introducere foreslåede aktiviteter.

2. SFO

45 børn er stadig ikke startet i førskole, da en ansat i BUM var smittet med Covid.

Informationen har måske ikke været helt fyldestgørende - det er der rettet op på nu. Der har været en del henvendelser på den baggrund.

Der laves restart på mandag - og fra mandag kører det som tænkt. Der tages godt vare på de børn, der møder op.

Der er flyttet nye elever over i B-huset. Der er gang i aktiviteterne. Ros til B-huset.

3. Nyt fra Mejdalbladet

Den 14. er der deadline til indlevering af indslag til bladet.

Det skal besluttes, hvordan/hvem der skal deltage på de forskellige forældremøder.

Det er svært at melde sig til et møde, som man endnu ikke kender en dato på.

HH/MK sender en liste til Rasmus med kerneteams. Evt. en årgang på samme aften.

Evt. et fælles slide-oplæg, man kan tage udgangspunkt i.

Rasmus laver en tråd for forældrerep., hvor de nærmere aftaler laves.  Lærerne tager kontakt til forældrerepræsentanten.

Udviklingsarbejdet har været i gang over længere tid. Det færdige arbejde sendes ud til alle i skolebestyrelsen på Aula.

Det, der er lavet nu, er den del, der skal lægges på nettet. Skolebestyrelsen skal nu godkende det - giv kommentarer på det til Jørgen.

Punktet sættes på næste møde.

Det ser ud til, at økonomien er fin. Der er en buffer, som skal bruges til nyansættelser. Vi mister nogle midler p.g.a. en ændret tildelingsmodel - ikke helt så meget som frygtet.

Hvordan udfordrer vi de dygtige elever både overordnet og lokalt?
Hvordan kan man styrke fagligt stærke børn?
Hvordan kan vi arbejde med særligt med denne opgave på Halgård Skole?
Hvordan kan vi styrke denne gruppe i Holstebro Kommune?

Inspireret af samtale om talent-linjer m.h.t. sport eller musik spørges til, hvordan man kan motivere og udfordre børn, som har nogle særlige kompetencer inden for andre faglige områder?

Vigtigt, at vi italesætter denne side af differentieringen - det gælder særlige kompetencer på flere områder.

En gruppe af unge holder meget til på skolen. Det er en udfordring - der sker ret meget / ødelæggelser på udeområdet. Nogen fra skolebestyrelsen har kendskab til en gruppe dels fra Halgård dels fra Tvis. Vores pedel er i gang med at undersøger prisen på videoovervågning på skolen.

Befolkningen opfordres til at holde øje med skolen.

Det skal siges i videoen, at vi har problemer med ødelæggelser på skolen. Det skal ligeledes siges, at vi ved, at det er børn fra skolen.

Dansk Skoleidræt - opfordring til forårsmotionsdag. Idéen deles.

Er der gjort tydelig opmærksom på, hvornår man må komme i morgen-SFO?
6.15 med morgenmodul…..ellers 7.45.

Referent MK