Referat 22. oktober 2020

Video: Rikke. Afbud: Louise, Line.

Referat

a) Nyt fra skolen

Personalesituationen – nye ansatte, langtidssygemelding (LM).

Alle gør det rigtig godt – der har været afholdt et fælles evalueringsmøde efter en måned – og alle har deltaget i et informationsmøde, afholdt af Team trivsel og Inklusion

Puljemidlerne, som er givet til Folkeskolen for at støtte udviklende fællesskaber, giver os mulighed for bl.a. at ansætte Anders til at være to-lærer i 4.årgang til frikvartersindsats og holddeling. Henriette har været i praktik på skolen i fire uger. Hun er nu barselsvikar for Søren. Derefter skal hun arbejde videre omkring bl.a. 2. årgang. Sonny er pædagog og arbejder i team 4.b. Han er ansat til næste sommer. Henriette og Anders er ansat til nytår.

Nyanskaffelser.

Vi har bestilt møbler som erstatning for vores ”back-up”-borde i fire lokaler, og vi arbejder på at finde gode løsninger i N/T, HDVDS og musik. Vi inddrager lærerne så meget som muligt og forsøger at afslutte processerne før nytår.

Brandøvelse vel gennemført onsdag den 21.oktober.

b) Nyt fra SFO/JNI

Jannie er ansat i 1.b fra 1. november 2020. Jonas har støttetimer i klassen indtil Jannie starter.

SFO bruger face-book mere for at blive meget synlige.

Nye tanker omkring SFO 2 – forslag om aftenspisning o.lign.

Den nye tildelingsmodel får økonomiske konsekvenser for SFO-en på Halgård Skole.

Der er stadig ikke meldt ud, hvor meget der konkret tildeles.

Høringssvar skal afsendes senest 16. november – forslag fremlægges. Næste gang diskuteres oplægget og færdigformuleres.

Der ses en øgning i indmeldingerne.

Udviklingsarbejdet omkring SFO genoptages.

c) Nyt fra elevrådet

Elevrådet har været opdelt i grupper, der har været rundt i klasserne ( under 4. klasse) for at fortælle om regler for cykling til og fra skole.

Idé: At elevrådet gentager runden i klasserne ang. lys på cyklerne.

Efterspørgsel i forhold til julefrokost på mellemtrinnet.

d) Mejdalbladet

Henriette har skrevet lederen denne gang.

Der er lidt udfordringer med dropbox.

Udvalget giver en kort briefing:

Dejligt, at der bliver arbejdet med problematikken på flere fronter.

Kan man evt. invitere en fra forvaltningen omkring sikker trafik – for at få hjælp til at analysere problematikken?

Henriette tager kontakt til Rådhuset og beder om et fagligt trafikbesøg.

Husk – Kys og kør ved indskolingen….

Principperne gennemarbejdes og rettes til.

Julearrangementer – juleafslutning

Motionsdagen – en meget vellykket dag med høj aktivitet for alle.

Juleafslutning

Julefrokost i indskolingen

Spritdispensorer ved indgangene

KVIK-assistenter

Ros til alle ansatte for at være mulighedssøgende i forhold til at afholde arrangementer Corona-sikkert.

Skole forsøger at tænke altenative løsninger i stedet for aflysninger….

De få fælles slides var et godt udgangspunkt.

Næste år lægges op til en afklaring af, hvad der skal siges.

Klare retningslinjer for, hvordan klasser og bestyrelsesmedlemmerne fordeles.

Det bliver et punkt den 4/5 2021.

Flere henvendelser ang. trafikforhold omkring skolen. Der henvises til det arbejder, som allerede pågår.

Kan vi fortsat mødes fysisk eller skal vi overveje Zoom-møder?

Referent: MK